Processing of personal data for the purpose of communication with customers

In order to communicate with you, we need your email address and name.


PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

PŘI VYPLNĚNÍ KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem osobních údajů je obchodní společnost Aumento Livello s.r.o., IČ: 03569349, se sídlem Příkop 843/4, 60200 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 85530 (dále jen „Správce“).

1.2. Kontaktní údaje Správce jsou následující: adresa pro doručování Příkop 843/4, 60200 Brno, adresa elektronické pošty info@makura.cz, telefon 736252323 (dále jen „Kontaktní údaje Správce“).

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Návštěvník e-shopu www.makura.cz jako fyzická osoba (dále jen „Subjekt údajů“) vyplněním a odesláním kontaktního formuláře uděluje Správci souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“) dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále též jako „GDPR“). Správce v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytuje Subjektu údajů dle čl. 13 GDPR níže uvedené informace.

2.2. Správce bude na základě uděleného Souhlasu o Subjektu údajů zpracovávat následující osobní údaje:

- jméno a příjmení;

- emailová adresa;

- další informace odpovídající svou povahou osobnímu údaji, které budou nahodile volnou formou

sděleny Subjektem údajů v kontaktním formuláři, aniž by byly vyžadovány Správcem;

(společně dále jen „Osobní údaje“).

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Správce bude na základě tohoto Souhlasu zpracovávat Osobní údaje pro kontaktování Subjektu údajů, včetně reakce na poptávku služeb Správce ze strany Subjektu údajů, vyřizování žádostí Subjektu údajů, odpověď na dotazy Subjektu údajů apod.

3.2. Ze strany Správce nedochází na základě Souhlasu k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

3.3. Udělení Souhlasu není smluvním požadavkem Správce a není jím podmíněno další trvání jakéhokoli vztahu.

4. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být Správcem zpřístupněny těmto třetím osobám:

4.1.1. osobám poskytujícím Správci a/nebo dalším příjemcům serverové, webové, cloudové nebo IT služby.

4.2. Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje Subjektu údajů do třetí země či mezinárodní organizaci. 

5. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Osobní údaje Subjektu údajů budou Správcem zpracovávány po dobu potřebnou k naplnění účelu zpracování Osobních údajů, nejdéle však třicet (30) dní od udělení Souhlasu.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. V souladu s předpisy na ochranu osobních údajů má Subjekt údajů tato práva:

6.1.1. PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Správce, což znamená, že Subjekt údajů může kdykoliv požádat o potvrzení Správce, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Subjekt údajů má také právo získat kopii Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů;

6.1.2. PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může kdykoliv požádat Správce o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné;

6.1.3. PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Správce musí vymazat Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, (iii) Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost;

6.1.4. PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, konkrétně pokud (i) Subjekt údajů popírá přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chce Subjekt údajů jejich zpracování pouze omezit, (iii) Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů ano, nebo (iv) pokud Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování dle čl. 6.1.6. této informační doložky, tak Správce může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem Subjektu údajů, případně tím, že tyto Osobní údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;

6.1.5. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že Subjekt údajů má právo získat Osobní údaje, které poskytl Správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále má právo, je-li to technicky proveditelné, aby Správce tyto údaje předal jinému správci;

6.1.6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může u Správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobí, že Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy Subjektu údajů nebo jeho právy a svobodami.

6.2. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, může Subjekt údajů uplatnit u Správce buďto písemnou formou doporučeným dopisem či elektronickou formou na Kontaktních údajích Správce.

6.3. Dále má Subjekt údajů právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních

údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (web: www.uoou.cz)

7. ODVOLÁNÍ SOUHLASU

7.1. Tento Souhlas může Subjekt údajů kdykoliv odvolat, tudíž tak lze učinit i před skončením výše uvedených skutečností. Souhlas může Subjekt údajů odvolat prostřednictvím formuláře dostupného u Správce nebo libovolnou formou prostřednictvím Kontaktních údajů Správce.

7.2. Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který byl udělen před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem Osobní údaje budou smazány, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.

 

Cookies Settings
What are cookies?
 
Cookies and other technologies help us improve our services, help us analyze the performance of the website, and allow us to help customers choose the right goods.
In the settings you can choose, which cookies we can use. You can take your consent back anytime.
 
 
Set the cookies you want to use
Technical (required)
Necessary cookies for the proper functioning of our website.
Always Active

These cookies are essential for the proper functioning of the website - they ensure the correct display, sending forms, adding goods to the cart and the like. Technical cookies cannot be turned off.

Statistical
Tracking website traffic and behavior helps us improve our services.

We use statistical cookies to evaluate the performance of our website and advertising campaigns. We use cookies to determine the number of visits, traffic sources and customer behavior on our website - for example, information about what you are looking for on the website and which information is most important to you. Based on this data, we can optimize the website and improve our services.

Preferential
So that we can offer you what interests you and remember your preferences.

Thanks to preferential cookies, we can customize the content of our website and display the products you are interested in. We make it easier for you to browse the web by remembering your preferences - such as your cart, login, or language preferences. Using the web will be easier and more convenient for you.

Marketing
To display only relevant ads. Ad volume remains the same.

Marketing cookies are used by our partners to display relevant advertising based on your preferences. This personalized content may appear on third-party websites that our partners use to display advertising messages. If you do not agree to the use of marketing cookies, the volume of advertising will remain the same, but you will see uninteresting content.

Cookies Settings
What are cookies?
 
Cookies and other technologies help us improve our services, help us analyze the performance of the website, and allow us to help customers choose the right goods.
In the settings you can choose, which cookies we can use. You can take your consent back anytime.